برچسب: وزیر ارتباطات

999999999999999999999999999999

دو سال عملکرد وزیر جوان کابینه دوازدهم زیر ذره‌بین یک حامی منتقد

ماهنامه پیوست از بنده خواست که این یادداشت را در ارزیابی …

ادامه مطلب